KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNİN WEB TABANLI ÖĞRETİM DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Gül ÖZÜDOĞRU,  Anıl ÖZÜDOĞRU 

Bu araştırmada fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin web tabanlı öğretim deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma karma yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Nicel kısmında tek grup ön test son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni uygulanan öğretim yöntemi (web tabanlı öğretim) iken, bağımlı değişkeni ise web tabanlı öğretime yönelik öğrenci tutumudur. Nitel kısmında ise durum çalışması yapılmıştır. Araştırma haftada bir saat ve teorik olan Fizyoterapide Yönetim ve Organizasyon dersinde 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde 14 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 56 öğrenci katılmıştır. Web tabanlı öğretime yönelik tutum ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bağımsız örneklemler ttesti, bağımlı örneklemler t-testi ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın bir sonucu olarak, uygulamanın öğrencilerin web tabanlı öğretime yönelik tutumlarında anlamlı farklılığa yol açmadığı görülmüştür (p>.05). Web tabanlı öğretime yönelik öğrenci tutumlarında cinsiyet açısından da anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>.05). Öğrencilerin bazıları web tabanlı öğretimin avantaj olarak mekân ve zaman bağımsızlığı sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler web tabanlı öğretimin fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde teorik dersler için kullanılabileceği fakat uygulama dersleri için uygun olmayacağını bildirmişlerdir.Fizyoterapi ve rehabilitasyon,  Teknoloji,  Web tabanlı öğretim 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.045

  
Makale Gönder