KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE TABLET BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILARI İLE GÖRÜŞLERİ
Esra EREN 

Bu çalışmada, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin algılarının ve görüşlerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara, Mersin ve Diyarbakır illerindeki ortaokul ya da lisede öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen kapalı uçlu maddeler ve açık uçlu soruları içeren anket formu ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde ve ortalama kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin tablet bilgisayarı daha çok okulda ve dersle ilgili videoları izlemek amacıyla kullandıkları ve tablet bilgisayarla ilgili algılarının genel olarak olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğrenciler tablet bilgisayardaki sınırlamaların kaldırılmasını, animasyon, video, oyun ve ders kitaplarını içeren daha fazla kaynağın tablet bilgisayara yüklenmesini önermişlerdir. Elde edilen veriler doğrultusunda tablet bilgisayarların öğretme-öğrenme sürecinde daha etkin kullanımına yönelik bazı önerilere yer verilmiştir.bilgisayar,  öğrenci algıları,  öğrenci görüşleri,  kullanım amaçları 
  
Makale Gönder