KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ÖĞRETİMİ PLANLAMA YETERLİK ALGISI ÖL&CCEDİL;EĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GE&CCEDİL;ERLİK VE GÜVENİRLİK &CCEDİL;ALIŞMASI

Bahadır Gülbahar 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin öğretimi planlama yeterlik algılarının ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla hazırlanan 5’li likert tipi denemelik ifadeler açımlayıcı faktör analizi için 313 kişilik bir öğretmen grubuna, doğrulayıcı faktör analizi için 300 kişilik bir öğretmen grubuna uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi çalışması, ölçeğin tek faktörlü olduğunu göstermektedir. Bu faktör, “öğretimi planlama yeterliği” olarak adlandırılmıştır. Madde-toplam korelasyonuna dayalı madde analizleri sonuçlarına göre deneme uygulamasına giren tüm maddelerin nihai ölçekte yer alabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Ölçekte bulunan maddelerin faktör yükleri 0,69 ile 082 arasında değişmektedir. Madde toplam korelasyonlarına dayalı iç geçerlik katsayıları 0,66 ile 0,80 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayı değeri 0,97’dir. Tüm bu sonuçlar, geliştirilen “Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeği (ÖPYAÖ)”nin, öğretmenlerin öğretimi planlama yeterlik algılarının ölçülmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.Öğretimi planlama,  öğretmenlerde yeterlik algısı,  ölçek geliştirme 
  
Makale Gönder