KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA FARKLI GERİBİLDİRİM STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLİŞSEL VE ÖĞRETİMSEL BULUNUŞLUK ALGILARI İLE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Yusuf Ziya OLPAK,  Ebru ÇAKMAK 

Bu araştırma kapsamında; araştırma topluluğu oluşturmada ve devamlılığını sağlamada işe koşulabilecek stratejiler dikkate alınarak tasarlanan çevrimiçi öğrenme ortamlarında farklı geribildirim stratejilerinin öğrencilerin sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk algıları ile akademik başarılarına etkisi incelenmiştir. Açıklayıcı desen kullanılarak yürütülen araştırma, uygulama sürecine düzenli bir şekilde katılan 41 öğrenciden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin uygulama süreci sonunda elde ettikleri akademik başarı puanları, uygulanan geribildirim stratejisine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öğrencilerin sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk algıları ile araştırma topluluğu ölçeğinin genelinden aldıkları puanlar da, uygulanan geribildirim stratejisine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Son olarak; her iki gruptaki öğrencilerin büyük çoğunluğu, kullandıkları çevrimiçi öğrenme ortamını iyi olarak nitelenmiş ve aldıkları eğitimden memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir.araştırma topluluğu çerçevesi,  sosyal bulunuşuk,  bilişsel bulunuşluk,  öğretimsel bulunuşluk,  akademik başarı 
  
Makale Gönder