KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

ÜSTÜN YETENEKLİLERDE YARATICI YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
NAZLI SALUK,  SALİM PİLAV 

Bu çalışma yaratıcı yazma etkinliklerinin üstün yeteneklilerin yazma tutumu üzerindeki etkisini tespit etmek ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiş bir araştırmadır. Çalışma hem nicel hem de nitel yöntemler içermesi nedeni ile karma yöntem araştırmasıdır. Nicel verilerin toplanmasında ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen, nitel verilerin toplanmasında uygulanan etkinlikler sonrasında deney grubunun görüşlerine başvurularak görüşme yöntemi uygulanmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 20 altıncı sınıf üstün yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel verilerine yönelik analizde örneklem büyüklüğünün düşük olduğu deneysel araştırmalarda sıklıkla kullanılan nonparametrik testlerden Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test, son test yazma tutum puanları ile deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test yaratıcı yazma puanları SPSS 23.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel araştırmaların analizinde ise içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın nicel veri sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön-test ve son-test yaratıcı yazma tutumlarında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür. Çalışmaların deney grubu öğrencilerinin yaratıcı yazma etkinlik sürecinin sonunda yaratıcı yazma becerilerini geliştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Yaratıcı yazma etkinlikleri süreci sonrasında deney grubu öğrenci görüşlerine göre etkinliklerin; hayal güçlerini geliştirdikleri, yazma becerisi kazandıkları, konu zengin olduğunda daha iyi yazabildiklerini fark ettikleri ifade edilmiştir.Türkçe öğretimi,  Üstün/özel yetenek,  Yaratıcı yazma,  Yazma becerisi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.011

  
Makale Gönder