KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞMELERİ TAKİP ETME DURUMLARI: FATİH PROJESİ ÖRNEĞİ
Murat GENÇ,  Tülin GENÇ 

Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etme durumlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket formu hazırlanmıştır. Ankette öğretmenlerden “Fatih Projesi” hakkında sahip oldukları bilgiler, görüşleri, beklentileri, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve öneriler alınmıştır. Edirne, Bartın, İstanbul illerinde görev yapan 184 öğretmen ile yapılan anket çalışması için yaklaşık 300 anket formu dağıtılmıştır. Ancak bazı öğretmenler proje hakkında bilgi sahibi olmadıkları için anketi doldurmamışlardır. Elde edilen verilere bakıldığında öğretmenlerin büyük çoğunluğunun mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmediği; proje hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin ise yanlış bilgiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan diğer veri ise birçok soruda öğretmenlerin cevaplarının soru ile ilgisiz olduğudur. Çalışmadaki öğretmenlerin çoğunluğunun gelişmeleri takip etmede TV haberlerini kullandığı ve bu haberlere tamamıyla inanıp detaylı bilgi almadıkları ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin yarısının 26-35 yaş aralığında olmasının yanında projenin sadece sınıflardaki akıllı tahta ve öğrencilere verilecek tablet bilgisayarlardan ibaret olduğu araştırmanın diğer ilgi çeken bulgularındandır.Mesleki Gelişim,  Öğretmen Yeterliği,  Fatih Projesi 
  
Makale Gönder