KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNFORMAL ETKİLEŞİMLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sedat YÜKSEL 

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin fakülte ile informal etkileşim düzeyleri ve bu etkileşimlerin akademik başarılarıyla ilişkisini tespit etmektir. Araştırma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarına kayıtlı 285 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin fakülte ile informal etkileşimlerinin yeterli düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrenciler bölümleri hakkında pek olumlu düşüncelere sahip olmayıp, sosyal etkinliklere de pek katılmamaktadırlar. Araştırmada ayrıca öğretim elemanlarının öğrencilere yönelik olumlu yönde davranışları olmakla birlikte, öğrencilerin öğretim elemanları ile etkileşimlerinden çok yarar sağlamadıklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin akademik başarıları ile informal etkileşimleri arasında bir ilişki bulunamamıştır.Öğrenci-fakülte etkileşimi,  öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi,  eğitim fakültesi,  informal etkileşim 
  
Makale Gönder