KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL OLAYLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ DENEYİMLERİ
Burcu GÜRKAN,  Fikriye KANATLI,  Selcen KUMLU 

Araştırmanın amacı ortaokul sosyal bilgiler dersinde güncel olayların uygulanmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci deneyimlerini değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme göre seçilen Gaziantep ve Hatay illerindeki 8 sosyal bilgiler öğretmeninden ve bu öğretmenlerin derslerine girdiği 5., 6. ve 7. sınıfa devam eden 15 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 2017 Kasım ve Aralık aylarında toplanmıştır ve betimsel analiz tekniğine göre bulgulara dönüştürülmüştür. Verilerin analizi sonucunda çoğunlukla sosyal bilgiler ders konularıyla ilişkili güncel olayların işlendiği anlaşılmaktadır. Güncel olayların dersi anlaşılır kılmak, geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurmak, dikkat çekmek, kavrama düzeyini artırmak, etkin vatandaş yetiştirmek, ilgiyi artırmak, yaşamı sorgulatmak, konuyu somutlaştırmak, öğrenme düzeyini arttırmak, bilginin kalıcılığını sağlamak, günlük yaşamla ilişkilendirmek gibi çok çeşitli amaçlarla kullanıldığı; seçiminde ise öğrenci özelliklerinin, ders içeriğinin, olayın öneminin, kazanımların, ilgi ve merak uyandırıcılığının, dikkat çekiciliğinin, aktif katılımı desteklemesinin ve geçmişe atıf yapılabilmesinin etkili faktörler olduğu görülmektedir. Sosyal bilgiler derslerinde güncel olayların uygulanışında çoğunlukla soru-cevap ve tartışma yöntemlerinden yararlanılmakta, özellikle gazete ve internet güncel olay kaynağı olarak kullanılmaktadır. Güncel olayların kullanılmasıyla da öğrencilerin derse katıldıkları, ilgilerinin arttığı, dersi kolay anladıkları, bilgilerinin kalıcı hale geldiği, bilişsel ve duyuşsal davranış kazanabildikleri ifade edilmektedir.Sosyal bilgiler öğretimi,  Güncel olaylar,  Öğretmen ve öğrenci deneyimleri  
  
Makale Gönder