KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

OKULA YABANCILAŞMA ÖLÇEĞİ
Hüseyin ŞİMŞEK,  Celil ABUZAR,  Hüseyin YEGİN,  Salih ŞİMŞEK,  Ali DEMİR 

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde okula yabancılaşma algısını belirleyecek bir ölçeğin geliştirilmesidir. Genel tarama modeli kullanılan araştırmanın çalışma grubu, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerindeki genel ve meslek liselerinde öğrenim gören 850 öğrenciden oluşmaktadır. Ölçeğin hazırlanması sürecinde öncelikle ilgili literatür taranmış ve uzman görüşleri alınarak 40 maddeden oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Belirlenen örneklem üzerinde uygulanan ölçek, geçerlilik analizleri sonucunda 20 maddeye düşürülmüştür. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin yapı geçerliğini destekler mahiyette faktör yapısının tutarlı olduğu ve öğrencilerin okula yabancılaşma düzeyini tek boyutlu olarak ölçtüğü belirlenmiştir. Ayrıca faktör puanlarının ve ölçek toplam puanının dağılımı incelendiğinde normal dağılımdan manidar şekilde farklı olduğu görülmüştür (p<.05). Güvenirliği için ise Cronbach Alfa, Spearman-Brown ve Guttman Split- Half güvenirlik analizleri yapılarak ölçeğin yüksek derecede güvenirliğe sahip olduğu anlaşılmıştır.Okula yabancılaşma,  lise öğrencileri,  ölçek geliştirme,  güçsüzlük,  anlamsızlık,  kuralsızlık,  sosyal uzaklık 
  
Makale Gönder