KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Suat YAPALAK,  Gökhan ILGAZ 

Bu çalışmanın amacı, Papanastasiou (2005) tarafından geliştirilen “Araştırmaya Yönelik Tutum (AYT)” ölçeğini Türk kültürüne uyarlamaktır. Ölçeğin Türkçe çevirisinin dil açısından uygun olup olmadığının belirlenmesi için İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden gönüllü olarak katılan 25 öğrenciye iki hafta arayla ölçeğin İngilizce ve Türkçe formu uygulanmıştır. Dil geçerliği sağlanan ölçek, 391 kişiden elde edilen verilerle doğrulayıcı faktör analizine (DFA) tutulmuş ve madde-toplam korelasyonları ile madde ayırt ediciliklerine bakılmıştır. Elde edilen DFA ve madde analizi sonuçlarına göre ölçek Türk kültüründe orijinal yapısını korumaktadır. Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92 olarak belirlenmiştir.Ölçek adaptasyonu,  faktör yapısı,  araştırmaya yönelik tutum 
  
Makale Gönder