KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEKİ ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ DÜŞÜNCELERİ

Halil Atlı,  Refij Balay 

Bu araştırma; Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) üstün yetenekliler eğitiminin sürdürülebilirliğine ilişkin öğrenci algılarını belirmek amacıyla yapılmıştır. Nitel tarzda, mülakat/görüşme tekniği kullanılarak yapılan araştırmanın örneklemini Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 22 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere; uzman görüşleri alınarak oluşturulan; “BİLSEM’lerin fiziki durumunu, araç-gereç, materyal durumunu, danışmanlarınızı, BİLSEM’lerdeki eğitimi üstün yeteneklilerin eğitimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz ve mevcut haliyle Merkezdeki eğitimin sürdürülebilirliğine ilişkin görüşleriniz nelerdir?”, soruları sorulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrenciler: BİLSEM’in fiziki koşullarının üstün yetenekliler eğitimi için yetersiz olduğunu, Dil-Edebiyat, Görsel Sanatlar ve Müzik alanında öğrenim görenler BİLSEM’in araç- gereç ve materyal bakımından yetersiz olduğunu, BİLSEM’de görevlendirilen danışmanların (öğretmen) özveriyle çalıştıklarını; ancak her eğitim yılı başında danışmanların (öğretmen) değişmesinin proje çalışmalarını sekteye uğrattığını belirtmişlerdir. BİLSEM’in genel durumuna dair değerlendirmede; ise öğrenciler BİLSEM’de bulunmaktan memnun olmakla birlikte; ilkeli bir üstün yetenekliler politikasının bulunmayışını, TEOG, YGS-LYS gibi sınavların oluşturduğu psikolojik baskıyı, BİLSEM’de geçirilen zamanın azlığını, proje çalışma koşullarının yetersizliğini, BİLSEM’e ulaşımdaki sıkıntıları üstün yetenekliler eğitiminin sürdürülebilirliğini engellediğini belirtmişlerdir.Üstün Yetenek,  Eğitim,  Bilim ve Sanat (BİLSEM),  Sürdürülebilirlik 
  
Makale Gönder