KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖĞRENME ÖZ-YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ahmet YAMAÇ,  Gürbüz OCAK 

Bu araştırmada Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemek için açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, cronbach alfa katsayısı, madde-toplam korelasyonu ve %27’lik alt ve üst grupların madde puanlarındaki farklara ilişkin t-testi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 409 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve modelin iyi uyum gösterdiği ortaya konmuştur. Ölçeğin tek faktörlü yapısı için iç tutarlık katsayısı .85 olarak bulunmuş ve madde-toplam korelasyonu .30 ile .63 arasında değişmektedir. T-testi sonuçlarına göre ise, alt-üst %27’lik gruplar arasındaki madde ortalamalarına ilişkin t değerleri anlamlıdır. Bütün bu bulgular, Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği’nin (SELF) geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bir takım kanıtlar ortaya koymaktadır.Öz-yeterlik,  öz-düzenleyici yeterlik,  öz-düzenleyici öğrenme 
  
Makale Gönder