KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLERDE YARATICI DRAMA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE SÜRECE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Özlem KAF 

Bu çalışma, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği dördüncü sınıf öğretmen adaylarının aldıkları sosyal bilgiler öğretiminde drama dersine yönelik tutumları ve bu derse yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Karma model olarak desenlenen bu araştırmada çalışma grubunu bir devlet üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Katılımcıların yaratıcı drama dersine yönelik tutumlarını belirlemek için, Adıgüzel (2006) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının yaratıcı drama ile ilgili düşüncelerine ilişkin uygulama sonunda yazılı görüş alınmıştır. Uygulama sürecinde, sosyal bilgiler öğretmen adaylarına öncelikle yaratıcı drama ile ilgili hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra da sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı drama yöntemini nasıl kullanacaklarına ilişkin örnek ders planları uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde toplam tutum puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek üzere eşli gruplar t testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu çalışma sonunda, öğretmen adaylarının öntest ve sontest olarak uygulanan “Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”nden aldıkları puan ortalamaları arasında, sontest puan ortalamaları daha yüksek olsa da, istatistikî açıdan anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Yaratıcı dramanın sosyal bilgiler dersi için çok etkili bir yöntem olduğu ve sosyal bilgiler dersi konularının pek çoğunda rahatlıkla kullanılabileceğini, sosyal bilgiler kazanımlarıyla yaratıcı dramanın kazanımlarının birbirleriyle uygunluk gösterdiğini belirttikleri saptanmıştır.Sosyal bilgiler,  Yaratıcı drama,  Öğretmen adayları,  Tutum 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.048

  
Makale Gönder