KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-3

İLKOKUL 4. SINIFLARA YÖNELİK MATEMATİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Mustafa TAHİROĞLU,  Salih ÇAKIR 

Bu çalışma, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde, öncelikle literatür taraması yapılarak ve motivasyona yönelik öğrenci ve öğretmen görüşleri alınarak 5’li Likert-tipi katılma derecesine göre bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçeğin içerik geçerliliği için uzman görüşleri alınmıştır. Uzmanların görüşleri doğrultusunda yapılan değişikliklerden sonra ölçek 67 ilkokul 4. Sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Bu uygulama sonunda 50 maddelik bir aday ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen bu ölçek 276 ilkokul 4. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi ve Varimax yöntemleri ile döndürülmüş temel bileşenler analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları ölçeğin, toplam varyansın %51,928’ini açıklayan beş faktöre ve 32 maddeye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca güvenirlik katsayısının (Cronbach Alfa) 0,91 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, ölçeğin yeterli derece geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.Matematik öğretimi,  motivasyon,  motivasyon ölçeği 
  
Makale Gönder