KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ
Özge Aydın ŞENGÜL,  Fulya Topçuoğlu ÜNAL 

Bu araştırmada, yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Deneysel bir çalışma olarak tasarlanan araştırmada zayıf deneysel desenlerden “tek grup öntestsontest desen” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “İletişim Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışma grubu 2015-2016 öğretim yılı bahar dönemi, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 2. sınıfta öğrenim gören ve Etkili İletişim dersini alan 47 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma sürecinde, yaratıcı drama yönteminin aşamalarının dikkate alındığı 13 haftalık ders planları hazırlanarak uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında ölçek ön-test son-test olarak gruba uygulanmış, analizinde ise bağımlı gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim, iletişim kurmaya isteklilik alt boyutlarıyla birlikte iletişim becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak, gelecekte, öğretmen adaylarının iletişim becerilerine yaratıcı drama yönteminin etkisinin belirlenmesinde gözlem ve görüşmelerin yapıldığı araştırmalar tasarlanması önerilmiştir.Yaratıcı drama,  Drama,  İletişim,  İletişim becerisi,  Öğretmen adayı 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.001

  
Makale Gönder