KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

DÜZENLENMİŞ İKİ FAKTÖRLÜ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ENVANTERİ’NİN (R-2F-LPQ) GEÇERLİĞİNİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE SINANMASI
Muhittin ÇALIŞKAN,  Eyüp YURT,  Mustafa AYDIN 

Bu çalışmada, Biggs (1987) tarafından geliştirilen, Kember, Biggs ve Leung (2004) tarafından revize edilen ve Çolak ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan öğrenme yaklaşımları envanterinin doğrulayıcı faktör analizinin yapılması ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Konya’da öğrenim gören 930 ortaöğretim öğrencisi çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubunun %55i’ni kız (n=510), %45’ini erkek (n=420) öğrenciler; %42’sini (n=387) 9. sınıf, %26’sını (n=246) 10. sınıf, %19’unu (n=180) 11. sınıf ve %13’ünü (n=117) 12. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonunda, envanterin iki boyutlu ve iki boyutlu hiyerarşik yapılarının istenen düzeyde uyum değerlerine sahip olduğu anlaşılmıştır. Ölçeğin boyutlarına ilişkin hesaplanan güvenirlik katsayılarının ise beklenen düzeyde olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, öğrenme yaklaşımları envanterinin ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesinde kullanılabileceğini göstermiştir.Öğrenme Yaklaşımları,  Ortaöğretim,  R-2F-LPQ,  Doğrulayıcı Faktör Analizi 
  
Makale Gönder