KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

MATEMATİK VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTEGRAL KONUSUNDAKİ KAZANIMLARININ İNCELENMESİ
Okan KUZU 

Bu çalışmada, matematikte önemli bir yere sahip olan ve öğrenilmesi güç matematik konularından biri olan integral konusu ele alınmıştır. Bu konu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 2013 ve 2017 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programları incelenmiş ve ulaşılması beklenen kazanımlar belirlenmiştir. Bu kazanımlar doğrultusunda uzman görüşleri alınarak 9 alt kazanım belirlenmiş ve bu alt kazanımlara uygun 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan “İntegral Kazanım İnceleme Testi” hazırlanmıştır. Hazırlanan test, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde bulunan 257 öğretmen adayına uygulanmış ve yapılan analizler sonucunda testin güvenirliği .864 olarak bulunmuştur. Adayların integral konusunda zayıf olduğu kazanımlar incelenmiş ve Matematik ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarının “Trigonometrik fonksiyonların integralini alır” ve “İntegral sorusunu değişken değiştirme yöntemini kullanarak çözer” kazanımlarında eksikliklerinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca, Matematik Eğitimi öğretmeni adaylarının Fen Bilgisi öğretmeni adaylarına göre integral konusunda daha fazla kazanıma sahip olduğu görülmüştür. 1. ve 4. sınıf düzeyleri ile 2. ve 3. sınıf düzeyleri arasında ise anlamlı bir fark bulunmazken diğer sınıflar arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır.İntegral,  Kazanım,  Test geliştirme 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.049

  
Makale Gönder