KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

DUYGUSAL ZEKÂ ÖĞRENCİ LİDERLİĞİ İÇİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Mehmet KOÇYİĞİT,  Engin KARADAĞ 

Bu çalışmada Allen, Shankman ve Miguel (2012) tarafından duygusal zeka ve liderlik çalışmaları entegre edilerek teorik alt yapısı oluşturulan duygusal zeka öğrenci liderliği konusunda bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ölçek geliştirme için gerekli adımlar izlenmiş ve ölçek amaçlı örnekleme ile seçilen 322 üniversite öğrencisine uygulanmış ve veriler üzerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek 42 madde ve 11 faktörden oluşmaktadır ve güvenirlik katsayısı Cronbach α .918 olarak tespit edilmiştir. Teorik olarak öngörülen 21 alt boyuttan 3 alt boyut madde analizleri sırasında dışarıda kalırken 7 alt boyut da ilişkili olabilecek diğer alt boyutlarla birleşmiştir. Çalışma sonucunda geçerli ve güvenilir Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği Ölçeği (DZÖLÖ) elde edilmiştir.Duygusal Zeka,  Öğrenci Liderliği,  Ölçek Geliştirme 
  
Makale Gönder