KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER ZORBALIĞA İLİŞKİN DUYARLILIKLARININ CİNSİYET ROLLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Hatice ODACI,  Çiğdem BERBER ÇELİK 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının siber zorbalığa ilişkin duyarlık düzeylerini belirlemek ve siber zorbalığa ilişkin duyarlık düzeylerinin cinsiyet rolü, öğrenim görülen bölüm, internet kullanım amacı gibi değişkenlere göre incelemektir. Ayrıca araştırmada; siber zorbalığa ilişkin duyarlık düzeyinin cinsiyete, siber zorbalığa maruz kalma durumuna ve internete bağlanma yoluna göre farklılaşıp farklılaşmadığı da araştırılmıştır. Katılımcılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerine devam eden 349 kız ve 187 erkek toplam 536 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlık Ölçeği, BEM Cinsiyet Rolü Değerlendirme Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi, bağımsız gruplar t-testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının siber zorbalığa ilişkin duyarlık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kadınsı ve androjen cinsiyet rolü tutumuna sahip olanların belirsiz ve erkeksi cinsiyet rolüne sahip olanlara göre, fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenliğinde öğrenim görenlerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencilerine göre, interneti iletişim ve eğitim amaçlı kullananların eğlence amaçlı kullananlara göre, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre siber zorbalığa ilişkin duyarlıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Siber zorbalığa ilişkin duyarlık,  Cinsiyet rolü,  Öğretmen adayları  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.002

  
Makale Gönder