KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (GİRESUN ÖRNEĞİ)
Cemalettin YILDIZ,  Mihriban KARADENİZ 

Bu çalışmada, ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin matematik ve geometri derslerinin birleştirilerek uygulamaya konmasına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Giresun’da gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklemesi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket yardımıyla toplanmıştır. Bu anket, ortaöğretim kurumlarında görev yapan 102 matematik öğretmenine uygulanmıştır. Veriler, betimsel ve içerik analizi yöntemleri birlikte kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve öğretmen görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda, öğretmenlerin matematik ve geometri derslerinin birleştirilmesinin öğrencilerin geometriye daha olumlu bakmalarına ve her iki dersi bir bütün olarak algılamalarına neden olacağına inandıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin matematik başarısı, zaman ve ders kitaplarındaki konular ile ilgili olumsuz görüşlerinin de olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, güncellenen ortaöğretim matematik dersi öğretim programı konusunda öğretmenleri bilgilendirmek için hizmet içi eğitim faaliyetleri (seminer, kurs vb.) düzenlenebilir.Matematik,  geometri,  ortaöğretim matematik öğretmenleri,  öğretmen görüĢleri 
  
Makale Gönder