KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BİR YÖNTEM OLARAK DRAMANIN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Sevda YILMAZ 

Bu çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler dersinde dramanın bir öğretim yöntemi olarak kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği programında öğrenim gören dördüncü sınıf öğretman adaylarından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, açık-uçlu sorulardan oluşan bir anket vasıtasıyla toplanmış ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının dramaya bakış açısı drama dersini aldıktan sonra olumlu yönde gelişim göstermiştir. Bunun yanında öğretmen adaylarının büyük bir kısmı dramanın Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılabilir olduğu görüşündedirler. Öğretmen adayları meslek yaşamlarında en sık kullanacaklarını düşündükleri teknikler arasında doğaçlama, rol oynama, öğretmenin rol alması ve forum tiyatro tekniklerini göstermişlerdir. Ayrıca dramanın Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılmasının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor bazı becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir.Drama,  öğretmen adayı,  sosyal bilgiler 
  
Makale Gönder