KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Şule POLAT 

Bu araştırmada meslek lisesi öğrencilerinin kişisel ve mesleki yetkinlik düzeylerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde mesleki ve teknik eğitim müdürlüğüne bağlı beş mesleki ve teknik eğitim lisesinde eğitim gören 439 öğrencinin gönüllü katılımıyla gerçekleşmiştir. Verilerin toplanmasında Turhan (2012) tarafından geliştirilen “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisans Düzeyi Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler Ölçeği-KMYÖ” kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler; aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik değer gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin kişisel ve mesleki yetkinlik düzeylerine ilişkin görüşlerinin cinsiyete, ailenin gelir düzeyine gore ve annenin eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı; buna karşın babanın eğitim düzeyine göre ve öğrencilerin sınıf seviyelerine göre farklılaştığı saptanmıştır. Bu çerçevede, babası üniversite mezunu olan öğrencilerin diğer gruplara göre daha fazla bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, öğrenme, iletişim ve sosyal yetkinliğe sahip olduklarını düşündikleri ve Lise 2’nci sınıf seviyesindeki öğrencilerin diğer gruplara göre, görece daha az öğrenme yetkinliğine sahip olduklarını düşündükleri tespit edilmiştir.Mesleki eğitim,  Meslek lisesi,  Kişisel ve mesleki yeterlikler 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.003

  
Makale Gönder