KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞRU EĞİTİM YAZILIMI SEÇMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİ
Özgen KORKMAZ,  Ertuğrul USTA,  Cem GÜZELLER 

Bu araştırmanın amacı; Araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 7. yarıyılda “Seçmeli III: Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri” dersini alan iki gruptaki toplam 61 Öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel nitelikli tarama modeli araştırmanın yöntemi olarak benimsenmiştir. Veri Toplama aracı olarak Şahin ve Yıldırım tarafından hazırlanan yazılım değerlendirme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama ve standart sapma istatistikleri hesaplanmış ve öğretmen adaylarının yazılım değerlendirme yeterliliklerinin düşük olduğu sonuçları elde edilmiştir.Yazılım,  öğretim,  bilgisayar destekli eğitim,  değerlendirme 
  
Makale Gönder