KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2002/Cilt 3,Sayı-2

SALDIRGANLIK TÜRLERİNİN CİNSİYET, TAKIM VE MÜCADELE SPORLARIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Latif Aydos,  Figen Oral 

Bu araştırma ile takım sporcuları ve ferdi sporcular, cinsiyete göre saldırganlık davranışları türleri açısından incelenmiştir.
Araştırmada İpek İller Kiper tarafından geliştirilen, geçerliği ve güvenirliği test edilen envanter kullanılmıştır. Araştırman evrenini G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri oluşturmuştur.
Elde edilen verilerin her bir alt testin puanlarının aritmetik ortalaması (X). standart değişimi (SD), minimal - maksimal değerleri tespit edilerek, bağımsız gruplarda aritmetik ortalamalar arasında farka ait t-testi ile sınanmış, sonuçların 0.05 önem seviyesinde olup olmadığına bakılmıştır.
Sonuçta, beden eğitimi ve spor öğrenimi gören kız, erkek, takım sporcusu ve ferdî sporcu olan öğrencilerin yıkıcı saldırganlık puanları en yüksek, atılgan saldırganlık puanları 2. sırada ve edilgen saldırganlık puanlan ise 3. sırada yer almıştır. Yıkıcı saldırganlık puanları ve edilgen saldırganlık puanları arasındaki fark 0.05 önem seviyesinde bulunmuştur.Spor,  Saldırganlık,  Saldırganlık Türleri 
  
Makale Gönder