KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-1

ÜÇ BOYUTLU SANAL ÖĞRENME ORTAMINDA 5. SINIF DÜZEYİNDE KESİERLERİN ÖĞRETİMİ SECOND LİFE ÖRNEĞİ
İRFAN ŞİMŞEK 

Özet

Bu araştırmanın amacı sanal öğrenme ortamlarından biri olan Second Life uygulamasının 5. sınıf düzeyinde kesirlerin öğretimine etkisini incelemektir. Çalışma için Second Life ortamında hazırlanmış “Kar Köpekleri” etkinliği kullanılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da bir özel okulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 34 tane 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında araştırmacılar tarafından kesirlerle ilgili başarı testi hazırlanmış ve araştırmanın öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır. Öğrencilerle bilgisayar laboratuvarında 3 ders Second Life uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda 34 öğrencinin ön testten aldıkları puanların ortalamaları 56,73 ve son testten aldıkları puanların ortalamaları 67,82 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin ön-test ve son-test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (p=0,000). Ayrıca ön-test ve son-test puanları arasındaki korelasyon 0,861’dir. Yani ön test puanı yüksek olan öğrencilerin son test puanları da yüksektir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Second Life ortamında geliştirilen “Kar Köpekleri” etkinliğinin geleneksel yöntemlere göre öğrencilerin dikkatlerini daha çok çektiği ve akademik başarılarını artırdığı görülmüştür.Matematik Eğitimi,  Kesirlerin öğretimi,  Sanal öğrenme ortamı 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.005

  
Makale Gönder