KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

6-8. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜRÜN VE SÜREÇ ODAKLI YAZMA YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Gürkan TABAK,  Ali GÖÇER 

Yazma eğitimi alanında iki yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir: “Ürün Odaklı Yazma Yaklaşımı” ve “Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımı”. Literatür taramasına dayanan bu çalışmada, ilk olarak ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları tanıtılmıştır. Süreç odaklı yazma yaklaşımına alanyazında sık rastlanılmadığı için bu yaklaşım hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Daha sonra ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları karşılaştırılarak iki yaklaşımın tipik özellikleri belirtilmiştir. Ürün ve süreç odaklı yazma yaklaşımları çerçevesinde 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı yazma becerisinin incelenmesini amaçlayan bu çalışmada, yazma becerisi çeşitli açılardan ele alınmıştır. Programda yer alan yazma becerisi; programın genel özellikleri, yazma amaç ve kazanımları, yazma yöntem ve teknikleri, yazma becerisinin değerlendirilmesi başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç olarak programda yer alan yazma becerisinin süreç odaklı yazma yaklaşımını yansıttığı görülmüştür. Ancak önceki araştırma bulgularında yazma eğitiminin genellikle ürün odaklı anlayışa göre yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin yazma becerisinin istenilen düzeyde olmamasının temel sebebi olarak programdaki yazma yaklaşımıyla uygulamadaki yazma yaklaşımının birbirinden farklı olması düşünülmektedir. Programın felsefesine uygun süreç odaklı yazma yaklaşımına ağırlık verilmesi yazma eğitimi alanında büyük bir ilerleme sağlayabilir.Yazma eğitimi,  ürün odaklı yazma yaklaşımı,  süreç odaklı yazma yaklaşımı,  6-8. sınıflar Türkçe dersi öğretim programı 
  
Makale Gönder