KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÇEVRE KONULARININ ÖĞRETİMİNDE BELGESEL KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Ayten UÇAR,  Ufuk KARAKUŞ 

Bu araştırmanın amacı, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer alan Ülkemizin Kaynakları ünitesindeki çevre konularının öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen (ÖSKD) modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Osmaniye ilinde bulunan Atatürk Ortaokulunda 6. sınıfa devam eden deney grubunda yer alan 23 öğrenci ve kontrol grubunda yer alan 24 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma da veri toplama aracı olarak geliştirilen ve 6. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi akademik başarı düzeylerini belirlemeyi amaçlayan ‘‘Ülkemizin Kaynakları Ünitesi Akademik Başarı Testi’’, öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Nazlı, Kaya, Aktay ve Özden (2007) tarafından geliştirilen “ Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Belirtilen ölçek 34 maddeden oluşmaktadır ve yanıt seçenekleri üçlü likert tipi olarak tasarlanmıştır. Akademik başarı testi ise dört seçenekli çoktan seçmeli 21 sorudan oluşmaktadır. Yapılan madde analizi sonucunda güvenirliği düşük olan 9 soru testten çıkartılmış ve 21 soru ile araştırmaya devam edilmiştir. Öğrencilerin belgesel öğretimiyle çevre konularına ilişkin görüşlerini belirlemek ve konunun öğretimini desteklemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan çalışma yaprakları hazırlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Sosyal Bilgiler dersinde çevre konularının öğretiminde belgesel kullanımının akademik başarıyı ve çevreye yönelik tutumu olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir.Sosyal Bilgiler Dersi,  Belgesel,  Akademik Başarı,  Tutum 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.051

  
Makale Gönder