KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARIYLA OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ahmet Melih GÜNEŞ 

Özet

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi son sınıflarda öğrenim görmekte olan 411 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Üstüner (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve Terzi (2015) tarafından geliştirilen “Okul İklimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H-testi ve Pearson Moments analizleri kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul iklimi algılarının “katılıyorum” düzeyinde olduğu saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları ile okul iklimi algıları kalıtımcıların cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm değişkenine göre anlamlı farklılıklar içermektedir. Araştırmada ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları ile okul iklimi algıları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum,  Okul iklimi,  Öğretmen adayı  
  
Makale Gönder