KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE SINIF İÇİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Derya ÖZLEM YAZLIK,  Sema ÖNGÖREN 

Özet

Çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerine ilişkin görüşlerini ve sınıf içi uygulamalarını incelemektir. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerinde yer verdikleri matematiksel kavramlar, kullandıkları yöntem-teknik ve materyaller, bu etkinlikler için ayırdıkları süre, gün akışı içerisinde matematiksel kavramlara hangi etkinliklerde yer verdikleri ve kendilerini ne kadar yeterli gördükleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine uygun olarak görüşme ve gözlem teknikleri kullanılarak yürütülmüştür. Katılımcıları gönüllülük esasına göre belirlenen, MEB bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 26 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlem formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerinde daha çok rakamlara ve geometrik şekillere yer verdikleri belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu gün akışı içerisinde her gün matematik etkinliğine yer verdiklerini ayrıca bu etkinliklerde en çok oyun yoluyla öğretim ve gösterip yaptırma yöntem-tekniklerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcıların büyük çoğunluğu matematik etkinlikleri için kendilerinin materyal hazırladıklarını ve matematik etkinliklerini uygulamada kendilerini yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların genellikle oyun, Türkçe ve fen etkinliklerinde matematiksel kavramlara yer verdikleri görülmüştür.Okul öncesi eğitim,  Matematik etkinlikleri,  Öğretmen görüşleri 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.005

  
Makale Gönder