KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA DEVAM EDEN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ZEKA DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Rıdvan KARABULUT,  Esra ÖMEROĞLU 

Üstün yetenekli çocukların normal yaşıtlarına göre bilişsel beceriler bakımından daha ileride oldukları görülmektedir. Problem çözme çocuğun hem iç hem de dış yeteneklerini kullanmasına yardımcı olan, yetenek alanlarını  ve sorumluluk alma durumlarını arttıran, bir süreç olup belli bir amaca ulaşılma sürecinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme  çabası olarak da tanımlanmıştır. Üstün yetenekli çocukların karşılaştıkları her bir problem varolan potansiyelin harekete geçirilmesini sağlayacaktır. Problem durumlarıyla yüzleşen ve bu problemlere çözüm bulmakta zorlanan üstün yetenekli çocukların asıl potansiyellerine ulaşması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır.Bu çalışmada Kırşehir Bilsem’e devam eden  üstün yetenekli çocukların zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi incelenmektedir. Çalışmada Nedensel Karşılaştırma Yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenleri tarafından aday bildirim formuyla bildirilen çocuklara Wisc-R IV  uygulanmıştır. Testler farklı zamanlarda ve bireysel olarak uygulanmıştır. Zeka düzeyleri  belirlenen bu öğrencilere “Problem Çözme Becerileri Ölçeği” de uygulanarak aradaki ilişki incelenmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı olmamakla birlikte en yüksek korelasyon WISC_R zeka testi sonuçları ile “Problem Çözme Becerileri Ölçeği Toplamı” arasındadır (p=0,077; r=0.470). Korelasyon katsayısı değeri (r=0,470) olması nedeniyle karşılaştırılan iki değer olan Wisc-R zeka testi sonuçları ile Problem Çözme Becerileri Ölçeği Toplam puanı arasında orta düzeyde(0,30-0,70  arası) pozitif  bir ilişki vardır.Üstün yetenek,  Problem çözme eğitimi,  Wisc-r 
  
Makale Gönder