KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ VE FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Serkan TİMUR,  Şirin YILMAZ,  Betül TİMUR 

Bu çalışmanın amacı İlköğretim bölümünün farklı anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarını belirlemek ve bazı değişkenlere göre çevreye yönelik tutumlarını karşılaştırılmaktır. Betimsel tarama modeli kullanılan çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilköğretim bölümlerinde öğrenim gören 542 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda bayan öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının çevre ile ilgili haber ve bilgileri merak düzeyi arttıkça çevreye yönelik tutumun olumlu yönde arttığı, boş zamanlarında doğal alanlara çok sık gidenlerin nadir olarak gidenlere göre çevreye yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda araştırmacılara ve yapılacak olan çalışmalara yönelik önerilere yer verilmiştir.Çevre tutum,  öğretmen adayı,  ilköğretim,  değişken 
  
Makale Gönder