KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI
Kamuran TARİM,  M. Sencer Bulut Özsezer M. SENCER BULUT ÖZSEZER,  H. Beyza CANBAZOĞLU 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının matematik ve matematik öğretimi yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla incelemektir. Araştırmanın modeli, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninde bir çalışmadır. Araştırmaya, 2016-2017 akademik yılında bir devlet üniversitesinin Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 73 üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğretmen adaylarından “Bana göre matematik …… gibidir.” Çünkü; “…...” ve “Bana göre matematik öğretimi …… gibidir.” Çünkü; “..…..” cümleleri yöneltilerek matematik ile matematik öğretimi hakkında bir metafor geliştirmeleri ve gerekçelerini açıklamaları istenmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, matematik kavramına yönelik “hayat, zekâ küpü, oyun, bulmaca, bilgisayar” metaforlarının sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir. Matematik kavramına ait metaforlar analiz edildiğinde; öğretmen adaylarının matematik kavramına ilişkin algılarında “süreç” ve “gereklilik” temaları öne çıkmaktadır. Matematik öğretimi kavramına yönelik ise “oyun, labirent, makine” metaforlarının sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir. Matematik öğretimi kavramına ait metaforlar analiz edildiğinde; öğretmen adaylarının matematik öğretimi kavramına ilişkin algılarında ise “altyapı/kaynak”, “gereksinim/vazgeçilmezlik” ve “emek/çaba” temaları öne çıkmaktadır.Matematik,  Matematik öğretimi,  Metafor,  Sınıf öğretmeni 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.053

  
Makale Gönder