KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI
Ali TAŞ ,  Erdem KARATAŞ,  Mehmet KÜÇÜKÇENE 

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin örgütsel imajına ilişkin algılarını çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Araştırma örneklemini, 2016-2017 öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 526 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla, Polat (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geliştirilen “Örgütsel İmaj Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri tanımlayıcı istatistik ve parametrik testlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilere göre üniversitenin algılanan örgütsel imajı “orta” düzeydedir. Öğrencilerin örgütsel imaj algılarının barınma-beslenme, sosyal ortam, kalite, genel görünüm-alt yapı ve program imajı boyutlarında “orta” düzeyde, spor ve eğlence imajı boyutlarında ise “düşük” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin örgütsel imajına ilişkin algı düzeylerinin cinsiyet, sınıf, bölüm, üniversite tercih sırası ve aile gelir durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.Örgütsel imaj,  İmaj yönetimi,  Üniversite imajı 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.006

  
Makale Gönder