KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

ORTAOKUL 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNE GİREN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
Zafer TANGÜLÜ,  Tuba ÇIDAÇI 

Türkiye’de 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim sistemine geçilmiş, bu durum avantajların yanında bazı olağan sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlisi kendine has bir eğitim- öğretim modeli ve bu hedef ve hazırbulunuş doğrultusunda öğrencileri bulunan sınıf öğretmenliğine, yeni öğretim modeli doğrultusunda 5. sınıf sosyal bilgiler dersine sınıf öğretmenlerinin değil de branş öğretmeni olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin girmesidir. Bu araştırmanın amacı branş öğretmenlerinin ortaokul 5. sınıflarda yaşadıkları sorunları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Muğla merkezindeki branş öğretmenlerine tam yapılandırılmış görüşme formu verilerek görüşleri alınmıştır. Görüşme formu sonucunda branş öğretmenlerinin 5. sınıflarda sınıf yönetimi, öğrencilerin fiziksel ve bilişsel hazırbulunuşlukları, öğrenme ve öğretme süreci, rehberlik ve ölçme değerlendirmeye kadar eğitim ve öğretim ortamında birçok sorunla karşılaştığı tespit edilmiştir.sosyal bilgiler öğretmenliği,  sınıf öğretmenliği,  eğitim,  öğretim,  sosyal bilgiler 
  
Makale Gönder