KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇ BECERİLERİYLE İLGİLİ İNANÇ DÜZEYLERİ (DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ)
Abdulkadir UZUNÖZ,  Ali MEYDAN 

Coğrafya öğretmenlerinin bilimsel araştırma süreç becerileri inanç düzeyleriyle ilgili düşüncelerinin araştırıldığı bu araştırmanın amacı, coğrafya öğretmenlerinin araştırma süreç becerileri inanç düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ordu, Giresun, Rize, Trabzon illerinde bulunan liselerde görev yapan toplam 152 coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından bu araştırma için geliştirilmiş olan “Bilimsel Araştırma Süreç Becerileri İnanç Ölçeği/BASBİÖ” uygulanmıştır. BASBİÖ 5’li likert tipinde, 53 madde ve üç boyutludur. 1. Araştırmanın önkoşullarını yerine getirme (8 madde), 2. Araştırma önerisi yazabilme (27 madde), 3. Araştırmayı sonuçlandırma (18 madde) BASBİÖ ölçeği boyutlarıdır. Ölçekten elde edilen veriler microsoft excel programına girilmiştir. Verilerle yüzde, sıklık, ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistik hesaplamaları ve tek yönlü varyans analizi hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen verilere göre; coğrafya öğretmenlerinin bilimsel araştırma süreç becerileri inançları oldukça düşüktür. Bunun için coğrafya öğretmenleri hizmet içi eğitime alınmalıdır.Coğrafya,  Öğretmen,  Bilimsel Araştırma,  Beceri,  İnanç 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.054

  
Makale Gönder