KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ALGILARI: BİR METAFOR ÇALIŞMASI
Alpaslan GÖZLER 

Özet

Türk Eğitim Sistemi kavramı eğitim bilimleri alanında bir çatı kavram olarak değerlendirilebileceğinden dolayı Türkçe öğretmeni olarak eğitim sisteminde görev yapacak olan Türkçe öğretmeni adaylarının Türk Eğitim Sistemi kavramına yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla tespit edilmesi önemli görülmüştür. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının Türk Eğitim Sistemi kavramına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programında 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 50 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde önceden belirlenen kavramsal kategoriler olmadığı için ve araştırmacı tarafından verilere göre kategorilerin oluşturulacağından dolayı bu araştırmada içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adayları, Türk Eğitim Sistemi olgusuna yönelik 38 farklı olmak üzere 50 metafor geliştirmiştir. Bu metaforların gerekçeleri dikkate alınarak oluşturulan 5 kategori; Değişken Bir Yapı Olarak, Yoğun ve Düzensiz/Karışık Bir Yapı Olarak, Sorunlu Bir Yapı Olarak, Gelişim Gösteremeyen Bir Yapı Olarak ve İşlevsiz Bir Yapı Olarak Türk Eğitim Sistemi şeklindedir.Türk Eğitim Sistemi,  Algı,  Türkçe öğretmeni adayı,  Metafor 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.007

  
Makale Gönder