KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB 2.0 KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE KULLANIM DÜZEYLERİ
Mehmet Arif ÖZERBAŞ ,  Özlem Akın MART  

Bu araştırmanın amacı; İngilizce öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarına yönelik görüş ve kullanma düzeylerini farklı değişkenler açısından belirlemektir. Çalışmada var olan durumu ortaya koymaya yönelik tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2015-2016 öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümü son sınıfta öğrenimlerine devam eden toplam 113 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özel tarafından geliştirilen “The Internet and Web 2.0 Tools Use Questionnaire.” ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İngilizce öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarına yönelik görüş ve kullanma düzeylerinin; cinsiyet, kademe ve bilgisayar deneyimi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t-testi ve varyans analizi (ANOVA) istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda elde edilen F değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda bu farkın hangi gruptan (düzeyden) kaynaklandığını bulmak amacıyla varyans analizi sonrası “Scheffi Testi” kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının çoğunluğunun kadın, ağırlıklı olarak birinci (kademe) öğretim ve çoğunun 1-5 yıl arası bilgisayar deneyiminin olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyet, kademe ve bilgisayar deneyimleri değişkenlerine göre gruplar arası anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.Teknoloji,  İnternet,  Web 2.0  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.058

  
Makale Gönder