KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

WEB TEMELLİ BİLİŞÜSTÜ HARİTALAMA ARACININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNE VE BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIKLARINA ETKİSİ

Serdar Çiftçi,  Mehmet Akif Ocak 

Bu araştırmanın amacı, web temelli eğitim ortamlarında öğrencilerin bilişüstünü destekleyecek bir araç geliştirilmesi ve geliştirilen aracın öğrencilerin öz düzenleme becerilerine ve bilişüstü farkındalıklarına etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada, Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf ikinci yarıyıl programında “Veri Tabanı Yönetim Sistemleri” dersini alan 55 öğretmen adayının katılımı ile 8 haftalık uygulama süreci gerçekleştirilmiştir. Uygulama esnasında öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Bilişüstü haritalama aracı bilişüstü modellerine uygun olarak planlama, izleme, öz değerlendirme ve yeniden düzenleme aşamaları temel alınarak geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; web temelli öğrenme ortamlarına dahil edilen bilişüstü haritalama aracının öğrencilerin öz düzenleme becerilerine olumlu etkiye sebep olduğu görüşmüştür. Bilişüstü farkındalık düzeyleri deney ve kontrol gruplarına göre ele alındığında aracın etkisi görülmemiştir.bilişüstü,  bilişüstü farkındalık,  öz düzenleme,  bilişüstü haritalama aracı,  web temelli eğitim 
  
Makale Gönder