KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

AİLESİNDE ENGELLİ BİREY BULUNAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Sunay DOĞRU,  Gökhan KAYILI,  Erhan ALABAY,  Özden KUŞÇU,  Ayşegül SARIKAYA 

Bu araştırmada ailesinde engelli birey bulunan ve bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş-altı yaş çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, ailesinde engelli birey bulunan ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş arası 17 kız ve 26 erkek, toplam 43 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde olup, araştırma verileri Merrel (1994) tarafından geliştirilen PKBS Okul Öncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği ve demografik bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0 sosyal bilimler için veri analizi paket programı kullanılarak, T-testi, ANOVA ve Kruskal Wallis Testi işlemleri yapılmıştır. Araştırma bulgularından ulaşılan genel sonuç; ailesinde engelli birey bulunan beş-altı yaş çocuklarının sosyal becerileri ve problem davranışları, engelli bireyin engel türüne göre farklılaşma göstermiştir; cinsiyet, kardeş sayısı ve engelli bireyin doğum sırası değişkenlerine göre bir farklılık göstermemiştir.Sosyal beceri,  problem davranış,  engelli birey,  okul öncesi eğitim 
  
Makale Gönder