KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: IX. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Gülden Filiz ÖNAL 

Bu çalışmanın amacı, IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan yüz bildirinin bibliyometrik profilini oluşturmaktır. Araştırma; durum belirleyici bir araştırma olup betimsel yöntem kullanılmıştır. Model olarak “Belgesel Tarama Modeli” tercih edilmiştir. Araştırmada; IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan yüz adet bildirinin tema dağılımları ile bildirilere ait 1113 kaynak; kaynak türü dağılımı, yıllara göre dağılımı, yerli kaynak dağılımı, yabancı kaynak dağılımı, kaynakçaların sayısal dağılımı, yazar sayısı dağılımı ve en çok atıf yapılan yazarlar kimlerdir değişkenlerine göre incelenmiştir. Sonuç olarak, tema dağılımında %60 oranında "dersler ile müzik eğitimi", en çok atıf yapılan kaynağın hem yerli hem de yabancı kaynak olarak “kitap” olduğu, atıf yapılmayan bildiri sayısının 4 tane olduğu gözlenmiştir. En çok atıf alan yazarlar belirlenmiş, bildirilerin önemli bir kısmının tek yazarlı olduğu, üç yazarlı sadece bir tane bildiri olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; bibliyometrik çalışmalar sayesinde araştırmanın yapıldığı ilgili disipline ait ulusal ve uluslararası araştırmaların özellikle nicel görünümüne ilişkin bilgiler ortaya çıkartılarak, aynı alana ait farklı çalışmaların birbirleri ile karşılaştırılmasının yanısıra iş birliği çalışmaları ile ilgili konudaki uzmanlığın paylaşılması yönünde çalışmaların desteklenmesi önerilmektedir.Müzik,  bildiri,  Sempozyum,  Kongre,  Müzik eğitimi,  Bibliyometri 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.055

  
Makale Gönder