KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

ENSTRÜMANTAL MÜZİĞİ ÇALIŞIRKEN VE ÖĞRENİRKEN KULLANILAN STRATEJİLER ÖLÇEĞİNİN YAPI GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ
Mehtap AYDINER UYGUN,  Özlem KILINÇER 

Özet

Enstrümantal müziğin teknik ve müzikal açıdan doğru, kalıcı bir şekilde öğrenilmesinde ve öğrenene bağımsız öğrenebilme niteliği kazandırılabilmesinde çeşitli stratejilerin kullanılması önem taşımaktadır. Bu durum enstrümantal müziğin çalışılmasında ve öğrenilmesinde kullanılan stratejilerin belirlenmesini gerektirmektedir. Enstrümantal müziğin çalışılması ve öğrenilmesinde kullanılan stratejilerin belirlenmesi, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıyla mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Enstrümantal Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullanılan Stratejiler Ölçeğinin yapı geçerliğinin doğrulayıcı faktör analiziyle incelenmesidir. Çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki 4 farklı üniversitenin müzik öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan 273 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversiteler: Dokuz Eylül Üniversitesi (n=80, %29.3), Marmara Üniversitesi (n=15, %5.5), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (n=95, %34.8) ve On Dokuz Mayıs Üniversitesi’dir (n=83, %30.4). Çalışma kapsamındaki ölçek “dikkat stratejileri, yineleme stratejileri, anlamlandırma stratejileri, eklemleme-örgütleme stratejileri ve anlamayı izleme stratejileri” olmak üzere beş boyutu içermektedir. Ölçeğin tamamı 39 maddedir. Dikkat stratejileri boyutunda 7 madde, yineleme stratejileri boyutunda 5 madde, anlamlandırma stratejileri boyutunda 6 madde, eklemleme-örgütleme stratejileri boyutunda 7 madde ve anlamayı izleme stratejileri boyutunda da 14 madde bulunmaktadır. Analizler LISREL 8.5 programıyla uygulanmıştır. Çalışma sonucunda ölçeğin maddeleriyle gizil değişkenler arasındaki standartlaştırılmış yükler 0.40 ve üzerinde bulunmuştur. Modelin ki-kare değeri 710.494, serbestlik derecesi ise 692 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, ölçeğin iyi bir uyuma sahip olduğunu göstermektedir.Enstrümantal müzik,  Çalışma ve öğrenme stratejileri,  Ölçek,  Doğrulayıcı faktör analizi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.008

  
Makale Gönder