KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Fazilet KARAKUŞ,  R. Murat KUYUBAŞIOĞLU 

Bu araştırmanın amacı çokkültürlü toplumsal yapıya dayalı yerleşim merkezinde yaşayan lise öğrencilerinin eğitim ortamlarını çokkültürlü eğitim açısından nasıl algıladıklarını belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında ülkemizin güney bölgesinde yer alan bir ilimizdeki liselerde öğrenim gören 16 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada, öğrenme öğretme ortamlarına ilişkin olarak, konular ve ders kitaplarında çokkültürlülüğe ilişkin öğelerin nispeten bulunduğu, öğrenme öğretme ortamlarında uygun materyallerin yeterince bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Rol oynama, benzetim gibi tekniklerin kullanılmadığı, farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilerin bu durumlarının dikkate alınmadığı, öğrencilerin kültürel farklılıklarının öğrenme öğretme süreci, değerlendirme ödevler, görevler ve diğer çalışmalarda dikkate alınmadığı sonuçları elde edilmiştir. Okul ortamına ilişkin olarak ise, öğrencilerin, çokkültürlü algı oluşturmalarında okulun olumlu katkısı olduğu, sınıflarının dışında diğer öğrencilerle iyi düzeyde iletişim ve etkileşim halinde oldukları, öğretmenler, yöneticiler, müfettişler ve diğer çalışanların çokkültürlülüğü destekleyici tutuma sahip oldukları sonuçları elde edilmiştir.Çokkültürlü Eğitim,  Öğrenme Öğretme Süreçleri,  Öğrenci Görüşleri 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.056

  
Makale Gönder