KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2018/Cilt 19,Sayı-2

YARATICI DRAMA İLE CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK
Ayşegül OĞUZ NAMDAR ,  Ayşe Nur BÜLBÜL ,  Ahmet Osman ÇANKAL  

Özet

Bu araştırmada 3.sınıf ‘Canlılar Dünyasına Yolculuk’ ünitesinin yaratıcı drama yöntemiyle işlenmesi sürecinde öğrencilerin fen bilimleri dersi ile yaratıcı drama yöntemine yönelik görüşlerine, fen bilimleri dersi başarılarındaki değişime ve fen bilimleri dersine yönelik ilgilerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada tek gruplu deneysel desen yöntemi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde 14 açık uçlu sorudan oluşan fen bilimleri anket formu, başarı testi, 6 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları, uygulama süreci ile ilgili öğretmen görüşü ve yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Araştırma Muş ili merkezinde bulunan bir devlet okulunun, 3. sınıfta öğrenim gören 27 öğrenci ile yürütülmüştür. Uygulamanın sonunda çalışmaya katılan gönüllü 7 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Ön test-son testlerin analizinde öğrencilerin ön test-son test puanları karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ön test-son test sonuçları incelendiğinde, yaratıcı drama yönteminin öğrencilerde fen bilimleri dersi başarısını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artırdığı görülmüştür. Öğrenciler yaratıcı drama yöntemi ile ders işlemekten zevk aldıkları, eğlenerek öğrendikleri, fen bilimleri dersine karşı ilgilerinin arttığı şeklinde görüş belirtmişlerdir.  Araştırma sonuçlarından yola çıkarak yaratıcı drama yönteminin fen bilimleri dersinde kullanılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.  Yaratıcı drama,  Fen eğitimi,  Canlılar dünyası  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.02.009

  
Makale Gönder