KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-3

İLKÖĞRETİM 5. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARA ETKİSİ
Fatma KIRMIZI,  Ayfer BEYDEMİR 

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisini tespit etmektir. Çalışma, Denizli ili merkez ilçede bulunan orta sosyo-ekonomik düzeyde bir ilköğretim okulunun 5. sınıflarında bulunan 53 öğrenciyle yürütülmüştür. On bir hafta süren araştırmada, ön test, son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Deney grubunda (n=27) Yaratıcı Yazma yaklaşımı, kontrol grubunda (n=26) ise Türkçe Öğretim Programı uygulanmıştır. Verilerin elde edilmesinde Susar (2009) tarafından geliştirilen “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği (YAYTÖ) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t-testi kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır; 1. Deney grubu ve kontrol gruplarının ön test ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 2. Kontrol grubunun ön test ve son test ortalamalarında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 3. Deney grubunun ön test ve son test ölçümlerinde ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. 4. Deney ve kontrol gruplarının ön ve son test ölçümleri arasında anlamlı bir faklılık olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında yaratıcı yazma yaklaşımı kapsamında yapılan yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutumu olumlu yönde etkilediği söylenebilir.Yaratıcı yazma,  ilköğretim,  yazma,  tutum 
  
Makale Gönder