KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
Türkan Berrin KAĞIZMANLI,  Enver TATAR,  Yılmaz ZENGİN 

Bu araştırma, ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımında deneysel olmayan tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 313’ ü ilköğretim ve 158’ i ortaöğretim olmak üzere toplam 471 matematik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak; gereklilik, avantaj ve dezavantaj alt boyutlarından oluşan “matematik öğretiminde teknoloji kullanım algı ölçeği (TKAÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının teknolojinin matematik öğretiminde kullanımına ilişkin genel algılarının, gereklilik ve avantaj alt boyutundaki algılarının olumlu, dezavantaj alt boyutundaki algılarının ise olumsuz olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının teknolojinin matematik öğretiminde kullanımına ilişkin algılarında öğrenim görülen ilköğretim veya ortaöğretim lisans programına göre avantaj alt boyutu ve genel algıları açısından fark olduğu görülmüştür. Ayrıca sınıf düzeyine göre ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının gereklilik ve dezavantaj alt boyutu açısından, ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının ise avantaj alt boyutu ve genel algıları açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Son olarak matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin genel algılarının cinsiyete göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.matematik öğretimi,  teknoloji,  algı,  matematik öğretmeni adayı 
  
Makale Gönder