KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2001/Cilt 2,Sayı-3

OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖRGÜTLEME YETERLİĞİ

Erdal Toprakçı 

Bu araştırmanın amacı, okul müdürü adaylarına göre, şimdiye kadar birlikte çalıştıkları müdürlerin örgütleme konusunda ne derecede yeterlik gösterdiklerini bulmaktır. Araştırmanın çalışma grubu 1999-2000 Kasım da okul müdürlüğü sınavını kazanan ve İnönü Üniversitesinde kursa gelen okul müdür adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri "Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri Formu" (Bursalıoğlu 1981 Form B) ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde seçeneklerin kodlanan puan aralıkları, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve Tukey HSD Testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda okul müdürü adaylarının, müdürlerin örgütleme yeterliğini, "orta" düzeyinde gördükleri bulunmuştur. Ayrıca bu sonuç bazı değişkenlerden etkilenmiştir.Okul Yöneticisi,  Yeterlik,  Örgütleme 
  
Makale Gönder