KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

ÖĞRETMENLERİN SINIFLARINDA KULLANDIKLARI DİSİPLİN MODELLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yücel KAYABAŞI,  Necati CEMALOĞLU 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları disiplin modellerini farklı değişkenler (Cinsiyet, yaş, kıdem, medeni durum, formasyon, hizmetiçi eğitime katılma durumu, öğretmenlerin aldıkları ödüller, öğretmenlerin işdoyumu, öğrenci başarı düzeyi ve öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademesi) açısından incelemektir. Araştırmada, “Öğretmen Disiplin Modelleri Anketi” kullanıldı. Anketin geçerlilik ve güvenirliği yapıldı.. Araştırma anketi, öğretmenlere uygulandı. Araştırmada, t-testi, Kruskall Wallis H-testi, Tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney U - testi hesaplandı. Araştırma sonucunda, kadın öğretmenlerin daha çok Öğretmen etkisiz eğitim, Davranış değişikliği ve Akıl-sonuç modelini kullandıkları; evli, yaşlı ve kıdemli öğretmenlerin daha fazla Canter modelini tercih ettikleri; formasyon ve hizmetiçi eğitim yoluyla sınıf yönetimi dersi alanlarla almayanların disiplin modellerini tercih etmeleri arasında hiçbir farklılığın bulunmadığı; teşekkür alan öğretmenlerin Kounin modelini kullandıkları; işdoyumu yüksek olan öğretmenlerin daha çok Canter ve Glasser modellerini kullandıkları; öğrencilerin başarı düzeylerinin, öğretmenlerin disiplin modellerini seçmelerinde etkili olmadığı; ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin daha çok Glasser modelini tercih ettikleri saptanmıştır.Disiplin modelleri,  istenmedik davranışlar,  öğretmen,  okul 
  
Makale Gönder