KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİNE İLİŞKİN METAFORLARI
Neval BERK,  Fatma GÜLTEKİN,  Namık ÇENÇEN 

Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersine ve sosyal bilgiler öğretmenine ilişkin sahip oldukları metaforların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılar 11 farklı kategoride metafor üretmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri doğrultusunda sosyal bilgiler dersine ilişkin “yaşamsal/toplumsal, disiplinlerarası, bilgi ve iletişim” kategorileri olmak üzere 4 kategori; sosyal bilgiler öğretmenine ilişkin “rehber, öğrencileri yetiştiren, öğrencileri şekillendiren, araç-gereç temin eden, toplum içinde kendini geliştiren kişi olarak öğretmen, otoriter öğretmen ve bilgi aktaran öğretmen” olmak üzere 7 farklı alt kategori altında toplanmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersine ilişkin oluşturduğu metaforlar sosyal bilgiler dersinin toplumsallaştırma ve disiplinler arası boyutuna vurgu yaparken, sosyal bilgiler öğretmenine ilişkin ürettikleri metaforlar sosyal bilgiler öğretmeninin rehber, öğrencilerini şekillendiren ve yetiştiren yönüne vurgu yapmaktadır.Metafor,  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı,  Sosyal Bilgiler Dersi,  Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
  
Makale Gönder