KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

FACEBOOK’UN EĞİTİMDE KULLANILMASI: MUHASEBE EĞİTİMİNDE BİR UYGULAMA
Murat YÜKSEL,  Yusuf Ziya OLPAK 

Bir sosyal ağ olan Facebook’un bünyesinde barındırdığı işbirliği araçları ve etkileşim olanakları kullanılarak muhasebe eğitimindeki öğrenme etkinlikleri kapsamında kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, toplanan nicel veriler öğrenci görüşlerine dayalı nitel verilerle desteklenerek karma bir yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ve Kooperatifçilik programlarındaki 2. sınıf öğrencilerinden “Bilgisayarlı Muhasebe 1” dersini alan 45 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak; Tavşancıl ve Keser (2002) tarafından geliştirilen internet kullanımına yönelik tutum ölçeği, İşman ve Hamutoğlu (2013) tarafından geliştirilen sosyal ağ (Facebook) kullanım anketi ile yazarlar tarafından geliştirilen görüş formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları Facebook’un derste kullanımının; yararlı bir uygulama olması, dersi tekrar imkânı sağlaması, iletişim imkânı sağlaması, dersi ilgi çekici hale getirmesi ve farklı bir deneyim olması gibi olumlu özelliklerinin olduğunu göstermiş ve öğrencilerin büyük bir kısmı aldıkları eğitiminden memnun kalmışlardır.Facebook,  muhasebe eğitimi,  sosyal ağlar 
  
Makale Gönder