KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ( ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Şafak ÖZTÜRK,  Şerife ŞAHİN,  Elif MERCAN 

Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde erken çocukluk eğitiminin (E.Ç.E.) yüksek oranda olması bu konuda ailelerin de yeterli bilgi ve bilinç düzeylerinin olduğunun bir göstergesidir. Ülkemizde ise bu oranın düşük olması, ebeveynlerin okul öncesi eğitim hakkındaki bilgi ve bilinç düzeylerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada da genç ve dinamik kesim olan ve aynı zamanda geleceğin birer anne - baba adayları olarak üniversite öğrencilerinin okul öncesi eğitim hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Araştırma’nın evrenini Samsun ili, örneklemini Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi bünyesinde okuyan öğrenciler (n= 310) oluşturmaktadır. Bir dizi geçerlik güvenirlik çalışmalarından sonra hazırlanmış olan anket adı geçen fakültelerde rasgele örnekleme yoluyla seçilen öğrencilere uygulanmıştır. Çıkan bulgulara göre öğrencilerin okul öncesi eğitim hakkındaki görüşlerinde cinsiyete göre ve anne- baba meslek durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermezken, anne babanın öğrenim durumlarına göre bakıldığında öğrenim durumu yükseldikçe farklılığın anlamlı yönde değiştiği gözlenmiştir.Anne-baba eğitimi,  okul öncesi eğitim 
  
Makale Gönder